Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
2762/QĐ-BNN-TCLN 22/07/2020 Quyết định số 2762/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2249/QĐ-BNN-TCLN 17/06/2020 Quyết định số 2249/QĐ-BNN-TCLN ngày 17/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chỉ định Cơ quan Khoa học CITES Việt Nam 17/06/2020
536/QĐ-TTg 17/04/2020 Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 17/04/2020
1624/QĐ-TTg 14/11/2019 Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) 14/11/2019
2962/QĐ-BNN-TCLN 30/07/2019 Quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn đối với loài cây Keo lai và Keo tai tượng
Quyết định số 5249/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/12/2018 về việc phát động Phong trào thi đua đặc biệt
Hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhà nước và công bố hợp quy đối với keo dán gỗ
3001/BNN-TCLN 03/05/2019 Văn bản số 3001/BNN-TCLN ngày 03/5/2019 về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp
818/QĐ-BNN-TCLN 08/03/2019 Quyết định số 818/QĐ-BNN-TCLN ngày 08.3.2019 về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
595/QĐ-TCLN-KH&HTQT 28/12/2017 Quyết định 595/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 28/12/2018 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp
594/QĐ-TCLN-KH&HTQT 28/12/2017 Quyết định 594/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 28/12/2018 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp
593/QĐ-TCLN-KH&HTQT 28/12/2017 Quyết định 593/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 28/12/2018 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp
592/QĐ-TCLN-KH&HTQT 28/12/2017 Quyết định 592/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 28/12/2018 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp
591/QĐ-TCLN-KH&HTQT 28/12/2017 Quyết định 591/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 28/12/2018 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp
590/QĐ-TCLN-KH&HTQT 28/12/2017 Quyết định 590/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 28/12/2018 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp
4686/QĐ-BNN-TCLN 10/12/2018 Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/01/2019
Quyết định Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch quả và sơ chế hạt cây Mắc ca
390/QĐ-TTg 11/04/2018 Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11/4/2018 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản
Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017 (Văn bản số 1187/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/4/2018)
Văn bản số 213/TCLN-KHTC ngày 12/02/2018 về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển lâm nghiệp 2018
Văn bản số 644/BNN-TCLN ngày 23/01/2018 về việc giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
Quyết định số 89/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/01/2018 về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp
Quyết định số 5581/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 29/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 431/QĐ-TCLN-PTR ngày 04/12/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp Công nhận vườn giống cây trồng lâm nghiệp
4539/QĐ-BNN-TCLN 06/11/2017 Quyết định số 4539/QĐ-BNN_TCLN ký ngày 6/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành phần mềm cập nhật diễn biến rừng
Quyết định số 1857/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiêp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định số 4633/QĐ-BNN-VP ngày 14/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 4572/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/11/2017 về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp
Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/11/2017 Ban hành Phần mềm cập nhật diễn biến rừng
Quyết định số 2257/QĐ-BNN-TCLN ngày 02/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định Công nhận tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới "Sơn chống hà C.HA16 dùng cho tàu thuyền gỗ đi biển"
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố Hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016 (văn bản số 1819/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/5/2017)
Quyết định ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm (Quyết định số 924/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/3/2017)
Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục công nghệ cao ứng dụng trong lâm nghiệp (Văn bản số 1560/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2017)
Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thê, bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 5365/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng 6 loài cây ngập mặn: Mấm trắng, Mấm biển, Đước đôi, Đương, Bần trắng và Cóc trắng
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2011 - 2020
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 785/QĐ-BNN-TCLN ngày 09/3/2015 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 602/QĐ-TCLN-VP ngày 24/12/2014 về việc phân công công tác Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp
Quyết định số 5115/QĐ-BNN-TCLN ngày 01/12/2014 Phê duyệt Phương án Quản lý sản xuất dăm gỗ giai đoạn 2014 - 2020
Văn bản 1519/TCLN-KHTC ngày 02/10/2014 về việc xây dựng kế hoạch phát triển lâm nghiệp 2016 -2020 và lập kế hoạch đầu tư công 2016 - 2020
Văn bản số 6980/BNN-TCLN ngày 27/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015
Văn bản số 1230/TCLN-VP ngày 15/8/2014 của Tổng cục Lâm nghiệp V/v giao nhiệm vụ xây dựng VBQPPL
Quyết định số 3322/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2013
Văn bản số 1101/TCLN-VP ngày 23/7/2014 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc hưởng ứng cuộc thi viết "Rừng là cuộc sống của tôi"
Văn bản số 927/TCLN-VP ngày 23/6/2014 Tổng cục Lâm nghiệp V/v giao nhiệm vụ và phối hợp thực hiện Bộ chỉ số chấm điểm CCHC
Văn bản số 1035/TCLN-VP của Tổng cục Lâm nghiệp ngày 10/7/2014 về việc hướng dẫn thành lập Tổ thông tin lâm nghiệp tỉnh
Văn bản số 2066/BNN-TCLN ngày 26/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015
Quyết định số 1157/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/5/2014 Ban hành Quy định nghiệm thu thành quả dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016" của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.
Văn bản số 1779/BNN-TCLN ngày 05/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2014
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Quyết định số 1108/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số: 957/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/5/2014 Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn 2014-2020
Quyết định số 686/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12 tháng 3 năm 2014 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
Văn bản số 2225/BNN-TCLN ngày 9/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v cung cấp số liệu và đề xuất các DA bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020
Quyết định số 919/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Kế hoạch hành động Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến giai đoạn 2014-2020
Văn bản số 608/TCLN-CTVN ngày 26/4/2014 của Tổng cục Lâm nghiệp V/v báo cáo về công tác quản lý hoạt động nuôi động vật hoang dã
Văn bản số 1414/BNN-TCLN ngày 05/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014-2020
Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt "Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác"
Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014-2022
Quyết định số 774/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014-2020
Quyết định số 129/QĐ-TCLN-VP ngày 14/4/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp V/v Ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Lâm nghiệp về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm
Quyết định số 388/QĐ-BNN-TCLN ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới
Văn bản số 299/TCLN-KHTC ngày 11/3/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2016-2020
Văn bản số 673/BNN-TCLN ngày 27/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v báo cáo tình hình triển khai trồng rừng thay thế
Văn bản số 589/BNN-TCLN ngày 20/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng theo Quyết định 690/QĐ-BNN-TCCB
Văn bản số 846/VPCP-KTN ngày 08/02/2014 của Văn phòng Chính phủ V/v gia hạn thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 02/02/2012
Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 của Thủ tướng Chỉnh phủ Phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030
Quyết định số 157/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả Kiểm kê rừng tỉnh Bắc Kạn (Thuộc dự án Điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh)
Văn bản số 106/BNN-TCLN ngày 14/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v triển khai thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016
Văn bản số 4545/BNN-TCLN ngày 23/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên
Quyết định số 2829/QĐ-BNN-VP ngày 29/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Văn phòng điện tử dùng chung của cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn bản số 1906/TCLN-KHTC ngày 03/12/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 3977/BNN-TCLN ngày 07/11/2013 V/v hưởng ứng nhân dịp kỷ niệm 54 năm ngày lâm nghiệp Việt Nam
Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 2152 /QD-BNN-TCCB ngày 23/9/2013 Giao nhiệm vụ Quản lý và tổ chức thực hiện Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc gia đoạn 2013 -2016"
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1961 /QĐ-BNN-TCLN ngày 23/8/2013 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1960 /QĐ-BNN-TCLN ngày 23/8/2013 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 3024/BNN-TCLN ngày 30/8/2013 V/v tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng ở địa phương
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 2734/BNN-TCLN ngày 15/8/2013 V/v tổng kết, đánh giá công tác giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp
Văn bản số 2685/BNN-TCLN ngày 13/8/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v báo cáo tình hình sử dụng vốn cho kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 1757 /QĐ-BNN-TCLN ngày 01/8/2013 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 1739 /QĐ-BNN-TCLN ngày 31/7/2013 Về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2012
Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013 Phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp"
TCLN ban hành Văn bản số 1025/TCLN-KHTC ngày 08/7/2013 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014
Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 1379/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/6/2013 V/v công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Thủ tướng Chính phê duyệt Đề án "Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013-2020" (Quyết định số 763/QĐ-TTg ngày 21/5/2013)
Quyết định số 79/QĐ-TCLN-VP ngày 06/3/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp Bổ sung Quyết định số 14 ngày 08/01/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ủy quyền Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính ký thừa ủy quyền Tổng cục trưởng
Văn bản số 652/TCLN-KHTC ngày 09/5/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc làm rõ một số nội dung liên quan tới triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 3183/QĐ-BNN-TCLN ngày 21/12/2013 Ban hành hướng dẫn Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015
Giấy mời họp trực tuyến về công tác bảo vệ và phát triển rừng của Bộ Nông nghiệp và PTNT (số 340/GM-BNN-VP ngày 17/4/2013)
Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 Phê duyệt Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016"
Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 690/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/4/2013 Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015
Công văn số 229/TCLN-CTVN ngày 01/3/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc báo cáo về công tác quản lý hoạt động nuôi động vật hoang dã
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 350/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/02/2013 Ban hành các định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông lĩnh vực Lâm nghiệp
Văn bản số 228/TCLN-PCTT ngày 01/3/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc giao tiến độ xây dựng văn bản QPPL năm 2013
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 255/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/02/2013 Phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, vay ưu đãi và hỗ trợ quốc tế khác cho ngành lâm nghiệp giai đoạn 2013-2020
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 241/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/02/2013 Về việc quy định chế độ báo cáo thực hiện kế hoạch lâm nghiệp
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 161/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/01/2013 về việc giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của TCLN (QĐ số 33/QĐ-TCLN-PCTT ngày 31/01/2013)
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 153/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/01/2013 Thành lập Ban công tác Lâm nghiệp Tây Nguyên
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 14/QĐ-BNN-TCLN ngày 04/01/2013 Thành lập Ban chỉ đạo Kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn Voi ở Việt Nam
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 36/QĐ-BNN-TCLN ngày 07/01/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3017/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/12/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3003/QĐ-BNN-TCLN ngày 29/11/2012 về việc công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 3787/BNN-TCLN ngày 05/11/2012 Phân công thực hiện Thông báo số 363/TB-VPCP ngày 31/10/2012 của Văn phòng Chính phủ
Hướng dẫn tạm thời xây dựng phương án quản lý rừng bền vững (Văn bản số 778/TCLN-SDR ngày 13/6/2012 của Tổng cục Lâm nghiệp)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 2423/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/10/2012)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 3406/BNN-TCLN ngày 05/10/2012 gửi UBND các tỉnh: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng về việc triển khai kết quả Hội nghị bảo vệ và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời lĩnh vực Lâm nghiệp (Quyết định số 2197/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/9/2012)
Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về việc phân công, phân cấp trong quản lý tài chính cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp (Quyết định số 437/QĐ-TCLN-KHTC ngày 13/9/2012)
Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2011 (Quyết định số 2089/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Phê duyệt kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam (Quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 19/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ)
Thực hiện Điều tra, Kiểm kê rừng (Văn bản của Tổng cục Lâm nghiệp số 1070/TCLN-VP ngày 08/8/2012
Thống báo kết luận giao ban tháng 7/2012
Văn bản số 117/CTVN-HTQT ngày 27/7/2012 của Cơ quan CITES Việt Nam về việc phúc đáp Văn bản số 829/BC ngày 24/7/2012 của Vụ Thông tin Báo chí
Quyết định số 622/QĐ-TCLN-VP ngày 30/12/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện CITES Việt Nam tại phía Nam của Cơ quan CITES Việt Nam
Công văn số 3414/BNN-TCCB ngày 19/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, về việc Hướng dẫn một số nội dung về quản lý biên chế công chức hành chính nhà nước, vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
Văn bản số 920/TCLN-KHTC ngày 06/7/2012 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 27/6/2012 của Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng" giai đoạn 2011-2020
Quyết định số 1530/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020
Văn bản số 1700/BNN-TCLN ngày 06/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
Văn bản số 616/TCLN-KH&HTQT ngày 22/5/2012 của Tổng cục Lâm nghiệp thông báo kết thúc dự án "Tài chính bền vững khu vực Trường Sơn"
Quyết định số 1190/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 các đơn vị thuộc Bộ
Văn bản số 1477/BNN-TCLN ngày 21/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trung hạn 2013-2015
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký ban hành Quyết định số 1125/QĐ-BNN-TCLN, ngày 16 tháng 5 năm 2012, quy định tạm thời về quản lý nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình phục vụ quản lý, bảo vệ phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp
Quyết định số 2140 /QĐ-BNN-TCLN ngày 9/8/2010 về công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2009
Quyết định số 52/QĐ-BCĐBV&PTR, ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Phó thủ tướng - Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020
Phân công thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 cho các đơn vị trực thuộc Bộ
Quyết định số 1828/QĐ-BNN-KL ngày 11/8/2011 về công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2010
Quyết định số 1267/QĐ-BNN-KL ngày 08/5/2009 về công bố hiện trạng rừng năm 2008
Quyết định số 2159/QĐ/BNN-KL ngày 17/7/2008 về công bố hiện trạng rừng năm 2007
Quyết định số 2503/QĐ/BNN-KL ngày 27/8/2007 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2006
Hướng dẫn tạm thời về trình tự đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng
Quyết định số 484/QĐ-BNN-VP ngày 12/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy chế công vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 2929/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ phụ trách Tổng cục Lâm nghiệp
Công văn số 5575/BNN-TCCB ngày 07/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gửi hồ sơ đề nghị Bộ trưởng tặng cờ thi đua năm 2011 của Bộ
Quyết định số 1240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/7/2011 phê duyệt Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh
Quyết định số 1842 /QĐ-BNN-LN về việc phê duyệt Đề án “Nghiên cứu, phát triển và sử dụng sản phẩm cây Cọc rào (Jatropha curcas L.) ở Việt Nam giai đoạn 2008-2015 và tầm nhìn đến 2025”
Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng
Quyết định số 1051/QĐ-BNN-VP ngày 09/4/2008 Ban hành Quy chế quản lý công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn bản số 123/BNN-LN, hướng dẫn thí điểm thành lập, quản lý và sử dụng Quĩ bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng.
Văn bản số 3681/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng vốn kết dư của Dự án 661 giai đoạn 1999-2005
Chấn chỉnh việc quản lý chỉ đạo Dự án 661 theo Nghị quyết 73 của Quốc hội
Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 04 TCN 147-2006 ( tiêu chuẩn giống cây lâm nghiệp)
Quyết định số 3427/QĐ-BNN-LN ngày 10/11/2005 về việc phê duyệt Đề án "Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin ngành Lâm nghiệp đến năm 2010"
Quyết định số 2366/QĐ-BNN-LN về việc phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2006-2020