Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
225/QĐ-TCLN-VP 06/07/2020 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công do Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp quản lý 06/07/2020
338/QĐ-TCLN-VP 30/10/2019 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ do Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp quản lý 30/10/2019
1423/QĐ-BNN-TCLN 15/04/2020 Quyết định số 1423/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019
111/QĐ-TCLN-KH&HTQT 16/04/2020 QĐ số 111/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 16/4/2020 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vự Lâm nghiệp 16/04/2020
97/QĐ-TCLN-KH&HTQT 17/03/2020 Quyết định số 97/QĐ-TCLN-KH&HTQT về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực lâm nghiệp, ngày 17/3/2020 ccủa Tổng cục Lâm nghiệp 17/03/2020
96/QĐ-TCLN-KH&HTQT 17/03/2020 Quyết định số 96/QĐ-TCLN-KH&HTQT về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực lâm nghiệp ngày 17/3/2020 ccủa Tổng cục Lâm nghiệp 17/03/2020
Quyết định số 3393/QĐ-TCLN ngày 30/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Đề án Tổ chức chuỗi sự kiện "Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển"
181/QĐ-TCLN-KHCN&HTQT 04/07/2019 Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định Chỉ định tổ chức thực hiện 04/07/2019
182/QĐ-TCLN-KHCN&HTQT 04/07/2019 Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận 04/07/2019
1305/QĐ-BNN-TCLN 22/04/2019 Quyết định số 1305/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp
Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030
911/QĐ-BNN-TCLN 19/03/2019 Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/03/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018
499/QĐ-TCLN-VP 29/12/2017 Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công do Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp quản lý (Văn bản số 499/QĐ-TCLN-VP ngày 29/12/2017) 29/12/2017
44/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
38/2016/QĐ-TTg 14/9/2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/6/2016 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 4069/QĐ-BNN-QLCL ngày 14 tháng 10 năm 2015 về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Pháp triển nông thôn
17/2015/QĐ-TTg 09/6/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý rừng phòng hộ
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ theo Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012
Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020
Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg, ngày 08/02/2012 Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng
Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg, ngày 09/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015
Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg, ngày 24/6/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ
287/QĐ-TCLN-VP 12/07/2011 Quyết định số 287/QĐ-TCLN-VP ngày 12/7/2011 của Tổng cục Lâm nghiệp Ban hành “Quy định về xét nâng bậc lương trước thời hạn của Tổng cục Lâm nghiệp” 12/07/2011
Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 ban hành Quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020
Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý rừng
Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN về Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp
Quyết định số 15/2005/QĐ-BNN về Danh mục giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành
Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN về Danh mục giống cây lâm nghiệp chính
Quyết định số 62/2006/QĐ-BNN về việc phê duyệt Chiến lược giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020
Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 661/QĐ TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
Quyết định số 114 /2008/QĐ-BNN Thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam
Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng
Quyết định số: 21/2008/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp.
Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015
Quyết định số 2242 /QĐ-BNN-LN, ban hành Kế hoạch hành động bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2007-2010
Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.
Quyết định số 59 /2007/QĐ-BNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quyết định số 46 /2007/QĐ-BNN Ban hành Quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng.
Quyết định số 26/2007/QĐ-BNN, ngày 09 tháng 4 năm 2007 V/v Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh
Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg
Quyết định số 106/2006/QĐ-BNN ban hành bản hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn
Đề án, quyết định, tờ trình "giao rừng cho các chủ rừng gắn với giao đất lâm nghiệp để bảo vệ và sản xuất kinh doanh" (bản dự thảo lần 4)
Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010
Quyết định số 62/2006/QĐ-BNN về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020