Thông báo kết luận số 94/TB-BNN-VP ngày 08/01/2014 của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án Tổng Điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013-2016

Cập nhật ngày : 13/01/2014 09:57

File đính kèm:  94-TB-BNN-VP.pdf