Thông báo kết luận số 64/TB-VPCP ngày 08/02/2014 của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại cuộc họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo

Cập nhật ngày : 11/02/2014 02:09

File đính kèm:  64-TB-VPCP.pdf