Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị "Tổng kết Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2016 gắn với tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020" (Văn bản số 179/TB-VPCP ngày 04/4/2017)

Cập nhật ngày : 07/04/2017 09:37

File đính kèm:  179_TB_VPCP_KLPTTg_TrinhDinhDung.pdf