Tên tiếng Anh của Tổng cục Lâm nghiệp, các đơn vị trực thuộc và chức danh cán bộ công chức

Cập nhật ngày : 14/04/2011 01:50

 

           1. Tên Tổng cục Lâm nghiệp: Vietnam Administration of Forestry

            Tên viết tắt: VNFOREST

            2. Tên các đơn vị trực thuộc Tổng cục:

            - Văn phòng Tổng cục: Office of Vietnam Administration of Forestry (OVNFOREST)           

            - Vụ Kế hoạch, Tài chính: Department of Planning and Finance (DPF)

            - Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế: Department of Science, Technology and International Cooperation (DOSTIC)

            - Vụ Bảo tồn thiên nhiên: Department of Nature Conservation (DNC)

            - Vụ Phát triển rừng: Department of Forest Development (DFD)     

            - Vụ Sử dụng rừng: Department of Forest Utilization (DFU)

            - Cục Kiểm lâm: Forest Protection Department (FPD)      

            - Cơ quan quản lý CITES Việt Nam: The CITES Management Authority of Vietnam (Vietnam CITES MA)

            - Thanh tra Tổng cục: Inspectorate of Vietnam Administration of Forestry (IVNFOREST)

            - Viện Điều tra, Quy hoạch rừng: Forest Inventory and Planning Institute (FIPI)

            - Vườn Quốc gia Cát Tiên: Cat Tien National Park           

            - Vườn Quốc gia Bạch Mã: Bach Ma National Park

            - Vườn Quốc gia YokDon: YokDon National Park

            - Vườn Quốc gia Tam Đảo: Tam Dao National Park         

            - Vườn Quốc gia Cúc Phương: Cuc Phuong National Park

            - Vườn Quốc gia Ba Vì: Ba Vi National Park

            3. Chức danh của lãnh đạo, cán bộ công chức Tổng cục:

            - Tổng Cục trưởng: Director General

            - Phó Tổng Cục trưởng: Deputy Director General

            - Chánh Văn phòng: Chief of Office

            - Phó Chánh Văn phòng:  Deputy Chief of Office

            - Cục trưởng/Vụ trưởng/Giám đốc Cơ quan quản lý CITES/ Viện trưởng/Giám đốc Vườn quốc gia: Director

            - Phó Cục trưởng/Phó Vụ trưởng/Phó Giám đốc Cơ quan quản lý CITES/Phó Viện trưởng/Phó Giám đốc Vườn quốc gia: Deputy Director

            - Chánh Thanh tra: Chief Inspector

            - Phó Chánh Thanh tra: Deputy Chief  Inspector

            - Trưởng phòng/ Trưởng các bộ phận/Tổ trưởng: Head of Division

            -  Phó Trưởng phòng/ Phó các bộ phận/Tổ phó: Deputy Head of Division

            - Chuyên viên cao cấp: Senior Official

            - Chuyên viên chính: Principal Official

            - Chuyên viên: Official

            - Thanh tra viên cao cấp: Senior Inspector

            - Thanh tra viên chính: Principal  Inspector

            - Thanh tra viên:  Inspector