Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 24/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2014 - 2020

Cập nhật ngày : 05/11/2014 09:41

File đính kèm:  De_an.pdf