Phát triển cây lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 19/06/2014 05:21

      Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị ngày 10/11/1998 về một số vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn đã ghi rõ “ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu và áp dụng giống mi”. Trong Quyết định 18/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 5/2/2007 về phê duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006- 2020 cũng đã chỉ rõ phải “Nghiên cứu phát triển rng theo 2 hướng chính là cải tạo giống cây rng và thc hiện các biện pháp lâm sinh”.

Nâng cao chất lượng giống cây trồng rừng là một trong những giải pháp quan trọng để thục hiện Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo Quyết định 1565/QĐ-BNN- TCLN ngày 8/7/2014 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.

Để nâng cao giá trị gia tăng của ngành, 2 nhiệm vụ cơ bản được đặt ra là: i) Nâng cao năng suất rừng đạt bình quân 15 m3/ha/năm và đến năm 2020 diện tích rừng trồng SX đạt khoảng 3,84 triệu ha; ii) Đưa tỷ lệ giống cây trồng lâm nghiệp mới được công nhận vào SX lên 60-70% vào năm 2020, đảm bảo cung cấp đủ giống có chất lượng, góp phần đưa năng suất rừng trồng tăng 10% vào năm 2015 và tăng 20% vào năm 2020 so với năm 2011.

Để thực hiện được hai nhiệm vụ cơ bản trên, việc ứng dụng KHCN trong lâm nghiệp và tăng cường công tác quản lỷ cần được đẩy mạnh, đặc biệt đối vi lĩnh vục giống cây lâm nghiệp.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam mới được tổ chức và sắp xếp lại theo Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngay 25/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Viện gồm 7 Viện và Trung tâm nghiên cứu chuyên đề; 6 Viện và Trung tâm vùng.

Trải qua 53 năm xây dựng và phát triển, đến nay Viện đã đạt đuợc nhiều thành tựu khoa học đáng kể về công tác cải thiện giống như đã tạo lập được một mạng luới nghiên cứu giống cây lâm nghiệp rộng khắp trong cả nước. Đội ngũ cán bộ chủ chốt làm công tác giống được đào tạo bài bản và chuyên sâu từ các nước tiên tiến như Thụy Điển, Australia, Đúc, Hungary...

Các cán bộ này có kiến thc, kỹ năng và trình độ ngoại ngữ tốt để hòa nhập vói các nước trong khu vực, tạo lập được vị thế và uy tín đối vi các tổ chc nghiên cứu và SX lâm nghiệp trong và ngoài nuớc.

Đối vi nhóm cây trồng rừng chủ lc như keo, bạch đàn, thông, ngoài việc cải thiện theo năng suất và tính thích ứng, Viện đã và đang tập trung nghiên cứu các chỉ tiêu về chất luợng phù hp cho từng mục đích sử dụng gỗ khác nhau và khả năng kháng sâu bệnh.

Trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu về tính chất cơ, vật lý của gỗ, hàm luợng cellulose và hiệu suất bột giấy theo từng gia đình và cá thể cây trội trong các khảo nghiệm giống trên nhiều vùng sinh thái khác nhau, Viện đã được Bộ NN- PTNT công nhận 146 giống tiến bộ kỹ thuật và giống quốc gia, chiếm hơn 90% số giống cây lâm nghiệp đã được Bộ công nhận.

Trong 146 giống này, có 19 giống quốc gia và 127 giống tiến bộ kỹ thuật. Các giống được công nhận đều có năng suất cao, biến động từ 20 - 40 m3/ha/năm.

Cụ thể giống tràm lá dài xuất x 18960 trồng ở Long An đạt 40,0 m3/ha/năm; giống bạch đàn trắng kháng bệnh SM16 trồng ở Đồng Nai đạt 35,4m3/ha/năm; các giống keo lai mới AH7 trồng ở Bình Dương đạt 34,9m3/ha/năm. Các giống keo lá tràm AA9 và AA15 trồng ở Đồng Nai đạt 32-33,6m3/ha/năm.

Viện cũng đã hoạch định được chiến lược cải thiện giống dài hạn cho nhóm các loài cây trồng rừng chủ lực này và xây dựng được các rng giống, vuờn giống, vườn tập hp giống công tác, vườn cây bố mẹ cố định và di động phục vụ lai tạo giống mi và cung cấp hạt giống chất lượng cao cho SX.

Kết quả là nhiều tổ hp lai trong loài và khác loài đã đuợc lai tạo, từ đó chọn lọc được nhiều dòng vô tính có sinh trưởng tốt và chất lượng gỗ phù hp vói các mục đích sử dụng gỗ giấy và gỗ xẻ.

Hiện nay, các dòng này đang khảo nghiệm đánh giá tại nhiều vùng sinh thái khác nhau. Việc đánh giá các khảo nghiệm này trong 2-3 năm sắp ti sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều sự la chọn cho trồng rừng cung cấp nguyên liệu giấy hoặc gỗ xẻ.

Các hoạt động nghiên cứu, phát triển và SX giống cây lâm nghiệp trong thi gian ti sẽ được thực hiện theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu chọn giống truyền thống vi ứng dụng công nghệ sinh học, khoa học gỗ, lâm sinh và sâu bệnh rừng; nghiên cứu ứng dụng với công tác khuyến lâm.

Các lĩnh vục ưu tiên tạo bước đột phá trong công tác giống cây lâm nghiệp là chọn lọc, lai tạo giống có định hướng, tạo đa bội và con lai tam bội bất thụ cho các loài cây trồng rng chủ lc có diện tích trồng rừng lớn, tập trung vào chọn tạo giống phù hp cho từng vùng trọng điểm, theo từng mục tiêu sử dụng và sức chống chịu cho tng loài nghiên cứu.

Áp dụng một số công nghệ mi như chọn giống bằng các chỉ thị phân tử, biến nạp gene, tạo phôi nhân tạo, kích thích ra hoa sớm và mini-cutting... vào các chương trình cải thiện giống truyền thống nhằm nâng cao hiệu quả và rút ngắn chu kỳ chọn tạo giống.

Công tác nghiên cứu sẽ được tiến hành đồng bộ từ chọn tạo giống, nhân giống và biện pháp lâm sinh phù hp trong kinh doanh rừng bền vng cho các loài cây trồng rừng chủ lc cung cấp gỗ lớn, gỗ giấy hoặc tăng sức chống chịu sâu bệnh và hạn hán.

Bên cạnh đó, việc khảo nghiệm mở rộng và xây dng các mô hình trình diễn có hệ thống cho các giống mới được công nhận cũng sẽ được tăng cường thông qua thực hiện các dự án SX thử nghiệm và dự án khuyến lâm.

Các hoạt động nghiên cứu về nhân giống, đặc biệt là kỹ thuật nhân giống hàng loạt bằng công nghệ mô, hom, phục tráng và trẻ hóa chất lượng sinh lý của giống, vi ghép để dẫn dòng và xây dựng vườn giống... cũng sẽ được quan tâm đưa nhanh các giống được công nhận ti ngưi trồng rừng.

Ngoài ra, cần tiếp tục chọn giống, nhân giống cho một số loài cây bản địa có tiềm năng gây trồng và cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao.

Các dự án giống phải tập trung SX và cung ứng giống gốc, giống có chất lượng cao. Viện đang đẩy mạnh xây dựng các vườn giống, rừng giống chất lượng cao, thiết lập ngân hàng hạt giống và cơ sở dữ liệu về nguồn gốc, chất luợng di truyền và khả năng thích nghi của các nguồn hạt và các dòng vô tính đang sử dụng nhằm cung cấp vật liệu giống tốt cho SX và cho mục đích nghiên cứu, bảo tồn và trao đổi giống quốc tế.

Viện đã phát triển một hệ thống thông tin quảng bá các giống tiến bộ kỹ thuật và giống quốc gia đã được công nhận trên các ấn phẩm, trên các trang website của Viện và Tổng cục Lâm nghiệp. Tích cực tham gia các hội chợ giống và hội thảo trên toàn quốc cũng như quốc tế nhằm quảng bá các giống mi và tiến bộ kỹ thuật lâm sinh tới người trồng rừng.

          Viện đã và đang chỉ đạo các viện và trung tâm trực thuộc xây dựng các khu khảo nghiệm lâu dài tại các vùng, phối hp chặt chẽ vói Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh và các Cty lâm nghiệp địa phương để xây dựng các mô hình trình diễn giống mi và các tiến bộ kỹ thuật mới để người trồng rừng có thể tham quan và học tập.

Nguồn: PGS-TS Võ Đại Hải/ Báo Nông nghiệp Việt Nam