Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ Về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

Cập nhật ngày : 10/04/2012 01:09

File đính kèm:  ND135CP.RTF