Chỉ thị số 270/CT-TTg ngày 12/02/2010 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Cập nhật ngày : 13/04/2012 09:12

File đính kèm:  CT270TTG-PCCCR.DOC