Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 3183/QĐ-BNN-TCLN ngày 21/12/2013 Ban hành hướng dẫn Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015

Cập nhật ngày : 02/05/2013 02:09

(tệp nén kèm theo)

File đính kèm:  hddtkkr.zip