Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3003/QĐ-BNN-TCLN ngày 29/11/2012 về việc công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Cập nhật ngày : 03/12/2012 01:17

 

File đính kèm:  3003-QD-BNN-TCLN.pdf